Deze website maakt gebruik van cookies

De cookies worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Zorg leerling

Wij streven ernaar ieder kind die zorg te geven die het nodig heeft. Kinderen met specifieke behoeften of problemen worden extra begeleid. Deze kinderen worden primair binnen onze eigen school opgevangen door de groepsleerkracht samen met de intern begeleider. Alle mogelijkheden die onze school heeft om het kind die extra zorg te bieden die het nodig heeft, zullen worden aangewend. Dat kunnen hulpvoorzieningen binnen en buiten de eigen klas zijn. Dit kan plaatsvinden door de eigen groepsleerkracht of een onderwijsassistente.
 
Soms kan het verstandig zijn een kind een jaar over te laten doen. Wij vinden dit alleen verantwoord als de leerresultaten en de ontwikkeling opvallend achterblijven bij de ontwikkelingsleeftijd en we er van overtuigd zijn dat het kind baat heeft bij het extra jaar.
 
Naast het bovengenoemde komt het ook voor dat we te maken hebben met hoogbegaafde leerlingen. Ook op hun specifieke behoeften spelen we in: een extra verrijkingsprogramma, het compacten van methodes en het aanbieden van het juiste materiaal. Om hoogbegaafde kinderen tijdig te signaleren maken we op onze school gebruik van het Digitaal Handelingsprotocol.
 
Omdat het werken met allerlei individuele handelingsplannen niet haalbaar is, is gezocht naar een realistische manier om dit vorm te geven. Er wordt gewerkt met een groepsoverzicht, waarin de onderwijsbehoeften van elk kind uit de hele klas vermeld worden. Met de gegevens uit het groepsoverzicht worden per vak groepsplannen opgesteld. Kinderen met ongeveer dezelfde onderwijsbehoeften worden zoveel mogelijk geclusterd. Deze groepsplannen geven de leerkracht richting aan zijn handelen, waardoor er dus sprake is van een pro-actieve benadering. Niet achteraf remediëren, maar vooraf bedenken hoe het onderwijsdoel voor de leerling gerealiseerd kan worden. Om te kunnen volgen of de kinderen voldoende profiteren van het geplande onderwijsaanbod, vindt er methode- en niet methodegebonden toetsing plaats. Ook observeert de leerkracht tussendoor of de gemaakte plannen werken.
 
Het schooljaar is ingedeeld in 2 perioden, van september t/m januari en van februari t/m juli. In de laatste weken van elke periode vinden er groepsbesprekingen plaats en worden de plannen en overzichten bijgesteld en aangepast. Dit gebeurt door de groepsleerkracht met de Intern Begeleider. Aan het eind van iedere periode ontvangt het kind zijn of haar rapport.

leerlingenzorg en begeleiding

Leerlingenzorg en leerlingbegeleiding is een taak van alle leerkrachten en de directie samen, maar wordt gecoördineerd door de Intern Begeleider (IB). De IB ondersteunt en adviseert de groepsleerkrachten in hun werk met kinderen met leer-, gedrags- en/of sociaal-emotionele problemen en speciale onderwijsbehoeften. Als er externe deskundigen betrokken zijn bij de begeleiding van een leerling, dan is de IB de schakel tussen hen, de groepsleerkracht en de ouders.

intern begeleider (IB)

Op onze school is mevr. T. van Leeuwen de Intern Begeleider. Daarnaast kunnen er ook leerkrachten en onderwijsassistenten ingezet worden om extra onderwijszorg buiten of binnen de groep te verlenen aan (groepjes) kinderen die daarvoor in aanmerking komen. Zij werken samen in nauw overleg met, en onder eindverantwoordelijkheid van de groepsleerkrachten en de IB.

ondersteuningsteam

Soms zijn er zorgen rond kinderen. Zorgen die te maken hebben met:

 • De lichamelijke ontwikkeling
 • De psychische ontwikkeling
 • Het gedrag
 • Contacten met andere kinderen
 • Problemen die in het gezin spelen

Leerkrachten merken aan kinderen met een probleem, dat ze zich slecht kunnen concentreren, dat ze hun schoolwerk minder goed maken, dat ze heel stil of juist heel erg druk worden. Soms vindt een leerkracht het moeilijk om met afwijkend gedrag van een kind om te gaan. In zulke gevallen zal hij/zij eerst praten met het kind en contact opnemen met de ouders om samen de situatie te bespreken. Het kan zijn dat het kind, ouders en leerkracht niet lukt om de problemen op te lossen of dat ze niet goed weten wat ze moeten doen. De leerkracht kan dan via de IB van de school de hulp inroepen van het ondersteuningsteam (OT). Hiervoor wordt eerst met de ouders overlegd en toestemming aan hen gevraagd. De ouders worden betrokken bij het traject van ondersteuning. In het OT werken professionals met verschillend specialisme samen. De 'kern' bezetting van het OT bestaat uit de:

 • IB van de school
  Dit is een gespecialiseerde leerkracht, die speciale taken heeft in de begeleiding van kinderen en die het ondersteuningstraject op school coördineert.
 • Leerkracht(en) van het kind.
 • Orthopedagoog
  Indien nodig test de orthopedagoog kinderen, ondersteunt en adviseert leerkrachten en adviseert leerkrachten bij de begeleiding van leerlingen.
 • Jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige
  Deze onderzoekt kinderen op school en volgt de algemene ontwikkeling van het kind.
 • Schoolmaatschappelijk werker
  Deze helpt kinderen, ouders en leerkrachten als er problemen zijn met het gedrag van kinderen of wanneer er vragen en zorgen zijn over opgroeien en opvoeden.

Afhankelijk van de (te verwachten) zorgen en vragen, kan het OT worden aangevuld met andere specialisten. Bijvoorbeeld een ambulant begeleider, logopedist, kinderfysiotherapeut, medewerker vanuit de jeugdzorg, de pedagoog van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), deskundige vanuit Speciaal (Basis)Onderwijs. Het kan ook wenselijk zijn informatie op te vragen bij bijv. huisarts of een specialist. Hiervoor zal altijd schriftelijke toestemming worden gevraagd aan de ouders.

wat doet het ondersteuningsteam

De medewerkers van het OT kunnen aan de ouders en/of de leerkracht:

 • Handelingsadvies geven m.b.t. de ontwikkeling van het kind.
 • Voorstellen tot een verwijzing naar iemand of een instantie met specifieke deskundigheid.
 • Voorstellen tot nader onderzoek naar de onderwijsbehoefte van het kind om weer zelf op school verder te kunnen.
 • Voorstellen doen tot een meer passend onderwijsaanbod binnen de school voor de leerling.
 • Beoordelen en adviseren tot een andere onderwijssoort, bijv. Speciaal (Basis)Onderwijs.

Ouders worden uitgenodigd bij de bespreking in het OT. School en ouder(s)/verzorger(s) onderhouden contact over de resultaten van het traject dat is afgesproken.

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS DRECHTSTEDEN

De Anne de Vriesschool maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden (SWV). Het SWV heeft met de scholen passend onderwijs ingericht. Dit is de manier waarop het onderwijs georganiseerd wordt voor alle leerlingen. Binnen het wettelijk systeem van passend onderwijs ontvangen scholen en het SWV middelen om het onderwijs te regelen en in te richten.

PASSEND ONDERWIJS EN BASISONDERSTEUNING

Het SWV heeft met de scholen afspraken gemaakt over de basis- en extra ondersteuning. Met de basisondersteuning wordt bedoeld het onderwijskundig aanbod dat van alle scholen verwacht mag worden, inclusief een aanvullend en meer specifiek aanbod voor leerlingen, die daaraan behoefte hebben. De school beschikt zelf over dit aanvullend en meer specifiek aanbod of de school vraagt een dergelijk arrangement aan bij het SWV.

PASSEND ONDERWIJS EN EXTRA ONDERSTEUNING

Voor sommige leerlingen biedt het aanbod in de basisondersteuning onvoldoende perspectief in hun ontwikkeling. Een en ander kan al blijken tijdens de voorschoolse periode, maar kan ook naar voren komen als het kind al op school zit. Voor deze kinderen beschikken we binnen het SWV over extra ondersteuning. Extra ondersteuning kan op de eigen school worden verzorgd in de vorm van het arrangement ambulante begeleiding. Soms is een meer passende onderwijsplek in het Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs noodzakelijk. Meer informatie is o.a. te vinden op de site van het SWV www.swv-drechtsteden.nl of op de meer algemene site www.passendonderwijs.nl.