Deze website maakt gebruik van cookies

De cookies worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

MR

Aan onze school is ook een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad bestaat uit drie ouders/verzorgers en twee personeelsleden. De directeur van de school is als adviseur aan deze raad verbonden. De raad kan besprekingen voeren met het bevoegd gezag (het bestuur), de schoolleiding, het team, de ouderraad, enz. betreffende alle zaken die de school aangaan.

Zij kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en heeft in bepaalde gevallen instemmingsrecht. Dit betekent dat het bevoegd gezag geen beslissing op bepaalde terreinen kan nemen zonder dat de meerderheid van de MR daarmee heeft ingestemd. Voorbeelden van aandachtsvelden van de MR zijn:

 • het schoolplan
 • de schoolgids
 • het toelatingsbeleid
 • eventuele fusie van de school
 • nieuwbouw of verbouw van de school
 • voorzieningen ten behoeve van leerlingen
 • ouderbijdragen 

lid worden

Als er een vacature is voor de oudergeleding dan vinden er verkiezingen plaats. U kunt zich kandidaat stellen voor de MR als uw kinderen langer dan één jaar op onze school zitten en bereid bent om uw taak in de raad te vervullen in overeenstemming met de grondslag en de doelstellingen van de school. Kandidaten die gekozen worden hebben minimaal drie jaar zitting in de MR en zijn eventueel herkiesbaar.

leden van de MR

Namens de ouders:

 • Mw. M. Paauwe
 • Dhr. C.J. Gadella
 • Dhr. C. Kuurman
 • Mw. A. Poppelaars

Namens het personeel:

 • Mw. R. Elsinga
 • Mw. L. van Tilburg
 • Mw. M. Hofland
 • Mw. A. Groenendijk

De medezeggenschapsraad vergaderd zes keer per jaar (openbaar). Voor vragen en/of informatie kunt u ons bereiken via mr@annedevriesschool.nl of spreek ons gewoon aan op school.

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) opgericht. Daarin hebben afgevaardigden van de drie medezeggenschapsraden van de drie scholen van de VCOPS uit Sliedrecht zitting. In de GMR worden schooloverstijgende zaken als taakbeleid, vakantieregeling en personeelsbeleid besproken.