Deze website maakt gebruik van cookies

De cookies worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Methodes

kleuterplein

Kleuterplein is een pakket voor groep 1 en 2 van de basisschool. Met deze lesmethode ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hen heen. Kleuterplein werkt doelgericht aan alle tussendoelen. Niet alleen taal en rekenen komen aan bod, ook aan motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt spelenderwijs, maar gericht gewerkt. Kleuterplein biedt daarmee een doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van groep 3. Er wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kleuters. In elk thema komen alle ontwikkelingsgebieden en leerdoelen voor kleuters aan bod:

 • Taal en lezen
  Praten en luisteren, verhalen, klanken en letters, krabbelen en schrijven.
 • Woordenschat
  Ongeveer 150 woorden per thema: basis- en uitbreidingswoorden.
 • Rekenen
  Tellen en rekenen, meten en wegen, ruimte en vormen en tijd.
 • Motoriek
  Fijne motoriek en grove motoriek.
 • Wereldoriëntatie
  Drie leerlijnen: Hier ben ik, Hier wonen wij en De wijde wereld.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  Onder andere zelfvertrouwen, samen spelen en werken en weerbaarheid.
 • Muziek
  Muziek beleven, ritme en melodie.

lijn 3

Lijn 3 stelt de letter centraal en leert kinderen écht lezen. En dat gaat verder dan alleen het herkennen van een woordbeeld. Dankzij de wandkaarten en letterfilmpjes raken de kinderen snel vertrouwd met de letters.

ONTDEK DE WERELD
Met prikkelende thema’s speelt Lijn 3 in op de nieuwsgierigheid van kinderen. Ze ontwikkelen lees- en taalvaardigheden terwijl ze de wereld ontdekken.

SAMEN LEREN LEZEN
Lijn 3 heeft diverse werkvormen voor samenwerkend leren. Alle kinderen lezen uit hetzelfde boek met een unieke dubbele leeslijn. Bovendien heeft elke leesles een gezamenlijke start en afsluiting.

SCHRIJVEN LEER JE ZO

Leren vraagt van kinderen veel inspanning. Daarom is het belangrijk dat ze deze uitdaging gemotiveerd en met plezier aangaan. Schrijven leer je zo is een methode die alle kinderen een verrassend nieuwe en speelse kans geeft leesbaar te leren schrijven. In deze methode is iedere letter en cijfer weer een nieuwe uitdaging.

DE WERELD IN GETALLEN

Met De wereld in getallen leren de kinderen inzicht verwerven en hun vaardigheden vergroten. Cijferen krijgt veel aandacht. Maar ook het realistisch rekenen komt aan bod, zoals het werken met modellen, getallenlijn en verhoudingstabel. De methode is ingesteld op het werken op 3 niveaus. Daardoor wordt elk kind uitgedaagd. De niveaus worden aangeduid door sterren: minimum (1 ster), basis (2 sterren) en plus (3 sterren). Er is een bijwerkboek voor de rekenzwakke kinderen. De contexten en getallen in het bijwerkboek zijn overzichtelijker en eenvoudiger. De kinderen leren 1 oplossingsstrategie. Er is een pluswerkboek met verrijkingsopgaven voor de kinderen die na het plusniveau in de weektaak nog meer aankunnen. Het pluswerkboek loopt niet vooruit op de lesstof. De wereld in getallen voldoet aan alle kerndoelen voor rekenen. De methode sluit ook aan op de Cito-toetsen. In groep 6 t/m 8 werken we met De wereld in getallen digitaal.

Alles-in-1

Alles-in-1 staat voor integraal onderwijs. Dat houdt in dat de vakken niet meer los van elkaar worden aangeboden, maar dat d.m.v. thematisch onderwijs de vakken in samenhang met elkaar aan bod komen. Alle vakken staan in het teken van het thema. De vakken die op deze manier in de methode zijn verwerkt zijn aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, taal, spelling, begrijpend lezen, Engels, handvaardigheid, tekenen, muziek en drama. Alle wettelijke kerndoelen worden voor deze vakken aangeboden. De vakken rekenen, Godsdienst, bewegingsonderwijs en handschriftontwikkeling zitten niet in deze methode en worden dus apart aangeboden. Er kan op 6 niveaus gewerkt worden (A t/m F). Elk niveau is naast elkaar te gebruiken binnen een groep. Elk kind kan dus op zijn eigen niveau werken, zodat er voldoende uitdaging is. De thema’s zijn verdeeld in vijf hoofdgroepen: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, cultuur en techniek. Voor elke thema krijgen de kinderen een lesboek waaruit ze vijf weken werken. Elke week wordt er een subthema behandeld. Dit thema wordt geïntroduceerd met een korte film. Aan het eind van het thema is er op elk niveau een toets.

Alles-Apart

Alles-Apart is de instructietaallijn voor groep 5 t/m 8. De spellingcategorieën, de werkwoordspelling, de grammaticaregels en de leesstrategieën worden op een overzichtelijke manier uitgelegd en geoefend. Binnen Alles-Apart is de hoofdzaak taalregels leren en oefenen. Helder en duidelijk. Alles-Apart is de ideale aanvulling voor de Alles-in-1 projecten voor groep 5 t/m 8 en er kan uitstekend zelfstandig mee worden gewerkt. De spellingregels worden aangeleerd met behulp van eenvoudige rijmpjes, ezelsbruggetjes en pictogrammen, die in de lesboeken, werkboeken en de spellingklapper steeds terugkeren

Leesparade

Leesparade is de eerste methode voortgezet technisch lezen waarbij begrijpend lezen volledig is geïntegreerd in de groepen 4 en 5. Deze combinatie met begrijpend lezen maakt het voor kinderen veel gemakkelijker om ook de technische leesvaardigheid onder de knie te krijgen. Leesparade gebruikt begrijpend lezen dan ook als ondersteuning bij het technisch lezen. Zelfstandig lezen is naast goede instructie de meest effectieve manier om vooruitgang te boeken bij het lezen. Naast het zelfstandig lezen wordt in Leesparade ook aandacht besteed aan duolezen en tutorlezen. Bij deze werkwijzen lezen kinderen met verschillende leesniveaus samen uit één boek. Beide in de praktijk bewezen werkwijzen blijken zeer effectief te zijn bij de leesontwikkeling van kinderen. Tijdens de leespromotielessen in Leesparade staat leesplezier centraal. Er worden onderwerpen besproken als: auteurs, boeken, genres, prijzen, etc.

startpunt

Startpunt is een handleiding voor leerkrachten in de basisschool waarmee ze verantwoord Bijbelonderwijs kunnen geven. Er wordt met de kinderen onderzocht wat de Bijbel te zeggen heeft voor hun eigen leven. Er wordt gewerkt met een chronologisch vertelrooster waarbij in twee jaar de belangrijkste Bijbelverhalen verteld worden. Iedere week worden er drie verhalen verteld. In groep 7/8 gaan de kinderen ook zelf in de Bijbel lezen. Voor de leerkracht biedt de methode ook achtergrondinformatie bij de verhalen, lestips, liedtips en verwerkingsbladen. 

school op seef

De visie die centraal staat binnen School op Seef is dat verkeersveiligheid wordt bereikt door een veilige weg én door het juiste gedrag en een veilig voertuig. School op Seef is een programma voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot veilige weggebruikers. Het werken aan de verkeersveiligheid van kinderen op en rond de basisschool vereist een integrale aanpak. Belangrijk aan de methode is dat er zowel theoretisch als praktisch verkeeronderwijs wordt gegeven in de groepen. 

KINDEREN EN HUN SOCIALE TALENTEN

Iemand is sociaal competent als deze persoon zowel rekening houdt mijn zijn eigen belangen als met die van een ander. En als hij dit doet volgens de waarden en normen die in zijn samenleving gelden. Hiervoor zijn kennis, vaardigheden en een juiste houding nodig.

 • Kennis heeft te maken met weten en kennen
 • Vaardigheden hebben te maken met doen en kunnen
 • Houding heeft te maken met willen en durven

Er zijn natuurlijk ook andere aspecten van invloed op de houding van een kind. Bijvoorbeeld de gevoelens van een kind en het beeld dat hij of zij van zichzelf en de ander heeft. De lessen van deze methode behandelen alle bouwstenen waaruit sociaal competent gedrag is opgebouwd. Elke les beslaat een periode van twee weken, waarin één doel centraal staat. In die twee weken wordt in de les, maar ook buiten de les, aandacht besteed aan dat doel. Op deze manier worden de leerlingen uitgedaagd om in de praktijk toe te passen waarover ze in de les met elkaar hebben gesproken. Het doel van deze methode is de sociale competentie van leerlingen te bevorderen, zodat ze uitgroeien tot sociaal competente personen. Personen die goed met zichzelf en anderen om kunnen gaan. Die deel uit willen en kunnen maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan kunnen en willen leveren (actief burgerschap).

levelwerk

Levelwerk is een leerlijn voor intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Het staat los van andere methodes en werkt op 2 lijnen:

 1. een gecompacte basislijn
  In de klas wordt een keuze gemaakt uit de te maken klassikale leerstof. Alleen die stof die nog oefening nodig heeft, wordt gedaan. De rest mag overgeslagen worden. Dit noemen we compacten.
 2. een aanvullende verrijkingslijn: Levelwerk
  Op deze manier wordt tijd vrijgemaakt om verrijkingsstof aan te bieden. De verrijkingsstof  kan bij één vakgebied toegepast worden of bij meerdere vakgebieden afhankelijk van  de toetsresultaten. Bij verrijking is het doel om de begaafde leerling meer uitdaging te  bieden binnen de vakken rekenen, taal en begrijpend lezen. Deze leerstof is niet vrijblijvend. Over deze stof zal ook een verslag/rapport gemaakt worden.

Leren gaat begaafde leerlingen vaak gemakkelijk af, ze hoeven er nauwelijks moeite voor te doen. Verrijkingsstof is bedoeld om leerlingen te laten ervaren wat het is om op hun tenen te lopen, te ervaren dat leren niet vanzelf gaat. Bij leren hoort ook fouten maken, opnieuw proberen en doorzetten. Om deze redenen moet de verrijkingsstof zó moeilijk zijn dat leerlingen zich echt moeten inspannen.

kunstkabinet

Het KunstKabinet is een kerndoelendekkend lesconcept met doorgaande leerlijn voor kunst-, media- en erfgoededucatie voor in de basisschool. In veel lessen van groep 3 tot en met 8 wordt gebruik gemaakt van multimediale middelen als computer, internet, Lessen&Links© en digitale foto- en videocamera. De lessen bestaan uit de volgende drie onderdelen:

 • Met hoofd
  Beschouwing
 • Met hart
  Reflectie
 • Met handen
  Doe-activiteit

techniektorens

De Techniek Torens zijn drie opvallende en vrolijk gekleurde kasten in de vorm van een kasteel, waarin alle materialen, leskisten en lesbeschrijvingen zijn opgeborgen voor ten minste 80 technieklessen voor groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool. Het is een compleet lesconcept dat de kerndoelen voor techniek in het basisonderwijs in één klap dekt. Alle thema's en domeinen (constructie, transport, productie, communicatie, elektrotechniek, chemie, duurzame energie, etc., domein A en domein B) worden in doorlopende leerlijnen behandeld. Daarbij zijn ook chemie, elektrotechniek en duurzame energie ruimschoots vertegenwoordigd. Ook is voorzien in de nieuwste aspecten voor techniek volgens de laatste kerndoelenomschrijving. Onder meer: weer en klimaat, licht, spiegeling en temperatuur hebben een plaats gekregen in het lesconcept. Het is vooral veel "zelf doen" voor de kinderen.

wonderlijk gemaakt

In de kleutergroepen en in één bovenbouwgroep gaan we als Pilot werken met de methode Wonderlijk Gemaakt. Wonderlijk gemaakt is een methode over seksuele vorming vanuit een christelijke levensvisie. Het leert kinderen en jongeren op een goede manier om te gaan met seksualiteit. Met de Bijbel als richtlijn en verwondering richting de Schepper en richting elkaar.