Deze website maakt gebruik van cookies

De cookies worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Methodes

kleuterplein

Kleuterplein is een pakket voor groep 1 en 2 van de basisschool. Met deze lesmethode ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hen heen. Kleuterplein werkt doelgericht aan alle tussendoelen. Niet alleen taal en rekenen komen aan bod, ook aan motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt spelenderwijs, maar gericht gewerkt. Kleuterplein biedt daarmee een doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van groep 3. Vanaf schooljaar 2018-2019 zijn we met een vernieuwde versie gestart. Deze is vlak voor de zomervakantie van 2018 aangeschaft. Er wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kleuters. In elk thema komen alle ontwikkelingsgebieden en leerdoelen voor kleuters aan bod:

 • Taal en lezen
  Praten en luisteren, verhalen, klanken en letters, krabbelen en schrijven.
 • Woordenschat
  Ongeveer 150 woorden per thema: basis- en uitbreidingswoorden.
 • Rekenen
  Tellen en rekenen, meten en wegen, ruimte en vormen en tijd.
 • Motoriek
  Fijne motoriek en grove motoriek.
 • Wereldoriëntatie
  Drie leerlijnen: Hier ben ik, Hier wonen wij en De wijde wereld.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  Onder andere zelfvertrouwen, samen spelen en werken en weerbaarheid.
 • Muziek
  Muziek beleven, ritme en melodie.

lijn 3

Lijn 3 stelt de letter centraal en leert kinderen écht lezen. En dat gaat verder dan alleen het herkennen van een woordbeeld. Dankzij de wandkaarten en letterfilmpjes raken de kinderen snel vertrouwd met de letters.

ONTDEK DE WERELD
Met prikkelende thema’s speelt Lijn 3 in op de nieuwsgierigheid van kinderen. Ze ontwikkelen lees- en taalvaardigheden terwijl ze de wereld ontdekken.

SAMEN LEREN LEZEN
Lijn 3 heeft diverse werkvormen voor samenwerkend leren. Alle kinderen lezen uit hetzelfde boek met een unieke dubbele leeslijn. Bovendien heeft elke leesles een gezamenlijke start en afsluiting.

Klinkers

Klinkers is het perfecte vervolg op Lijn 3. Met afwisselende oefeningen die aansluiten op hun belevingswereld ontdekken kinderen het belang én plezier van schrijven. Aandacht voor de schrijfhouding en fijne motoriek zorgt voor nette en ontspannen schrijvers. Op onze scholen leren de kinderen het blokschrift schrijven.

DE WERELD IN GETALLEN

Met De wereld in getallen leren de kinderen inzicht verwerven en hun vaardigheden vergroten. Cijferen krijgt veel aandacht. Maar ook het realistisch rekenen komt aan bod, zoals het werken met modellen, getallenlijn en verhoudingstabel. De methode is ingesteld op het werken op 3 niveaus. Daardoor wordt elk kind uitgedaagd. De niveaus worden aangeduid door sterren: minimum (1 ster), basis (2 sterren) en plus (3 sterren).

De wereld in getallen voldoet aan alle kerndoelen voor rekenen. De methode sluit ook aan op de Cito-toetsen. In groep 4 t/m 8 werken we met De wereld in getallen digitaal.

Alles-in-1

Alles-in-1 staat voor integraal onderwijs. Dat houdt in dat de vakken niet meer los van elkaar worden aangeboden, maar dat d.m.v. thematisch onderwijs de vakken in samenhang met elkaar aan bod komen. Alle vakken staan in het teken van het thema. De vakken die op deze manier in de methode zijn verwerkt zijn aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, taal, spelling, begrijpend lezen, Engels, handvaardigheid, tekenen, muziek, dans en drama. Alle wettelijke kerndoelen worden voor deze vakken aangeboden. De vakken rekenen, Godsdienst, bewegingsonderwijs en handschriftontwikkeling zitten niet in deze methode en worden dus apart aangeboden.

NIVEAUS
Er kan op 6 niveaus gewerkt worden (A t/m F). Elk niveau is naast elkaar te gebruiken binnen een groep. Elk kind kan dus op zijn eigen niveau werken, zodat er voldoende uitdaging is. De thema’s zijn verdeeld in vijf hoofdgroepen: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, cultuur en techniek. Voor elke thema krijgen de kinderen een lesboek waaruit ze vijf weken werken. Elke week wordt er een subthema behandeld. Dit thema wordt geïntroduceerd met een korte film. Aan het eind van het thema is er op elk niveau een toets. 3x per week werken de kinderen 's middags in circuitvorm aan de doe-opdrachten en tipkaarten.

PROJECTEN
In groep 4 worden er 5 projecten aangeboden. Acht weken lang werken de leerlingen over een project, wat thematisch wordt ingericht. Alle vakken staan in het teken van het thema. De 5 projecten vormen een introductie op de 5 domeinen binnen wereldoriëntatie: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, cultuur en techniek. Elke 2 weken wordt er een subthema geïntroduceerd en vervolgens verder uitgediept in informatieve teksten, verhalen en gedichten. Ook de expressie lessen sluiten hierbij aan, waardoor cognitieve leerstof en ervaringen en belevingen samen vallen: het vult elkaar aan en vormt een samenhangend geheel.

De leerstof kan op 3 verschillende niveaus verwerkt worden. De vakken taal, lezen, wereldoriëntatie en expressie worden in een logische samenhang aangeboden. De vakken rekenen, Godsdienst, bewegingsonderwijs en handschriftontwikkeling zitten niet in deze methode en worden dus apart aangeboden. Alles-in-1 Groep 4 is de ideale voorloper voor Alles-in-1 en Alles- Apart, zo ontstaat er een doorgaande leerlijn van groep 4 t/m 8.

Alles-Apart

Alles-Apart is de instructietaallijn voor groep 5 t/m 8. De spellingcategorieën, de werkwoordspelling, de grammaticaregels en de leesstrategieën worden op een overzichtelijke manier uitgelegd en geoefend. Binnen Alles-Apart is de hoofdzaak taalregels leren en oefenen. Helder en duidelijk. Alles-Apart is de ideale aanvulling voor de Alles-in-1 projecten voor groep 5 t/m 8 en er kan uitstekend zelfstandig mee worden gewerkt. De spellingregels worden aangeleerd met behulp van eenvoudige rijmpjes, ezelsbruggetjes en pictogrammen, die in de lesboeken, werkboeken en de spellingklapper steeds terugkeren.

startpunt

Startpunt is een handleiding voor leerkrachten in de basisschool waarmee ze verantwoord Bijbelonderwijs kunnen geven. Er wordt met de kinderen onderzocht wat de Bijbel te zeggen heeft voor hun eigen leven. Er wordt gewerkt met een chronologisch vertelrooster waarbij in twee jaar de belangrijkste Bijbelverhalen verteld worden. Iedere week worden er drie verhalen verteld. In groep 7/8 gaan de kinderen ook zelf in de Bijbel lezen. Voor de leerkracht biedt de methode ook achtergrondinformatie bij de verhalen, lestips, liedtips en verwerkingsbladen. 

school op seef

De visie die centraal staat binnen School op Seef is dat verkeersveiligheid wordt bereikt door een veilige weg én door het juiste gedrag en een veilig voertuig. School op Seef is een programma voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot veilige weggebruikers. Het werken aan de verkeersveiligheid van kinderen op en rond de basisschool vereist een integrale aanpak. Belangrijk aan de methode is dat er zowel theoretisch als praktisch verkeeronderwijs wordt gegeven in de groepen. 

Kwink

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support).

De definitie van sociaal-emotioneel leren is: het ontwikkelingsproces waarmee je fundamentele levensvaardigheden (SEL-competenties) verwerft zodat we onszelf, onze vriendschappen en ons werk effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven. Dat is nogal wat. Maar gelukkig kunnen de kinderen dit op school oefenen en leren. Belangrijk voor nu en later. Ook in het kader van burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid.

levelwerk

Levelwerk is een leerlijn voor intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Het staat los van andere methodes en werkt op 2 lijnen:

 1. een gecompacte basislijn
  In de klas wordt een keuze gemaakt uit de te maken klassikale leerstof. Alleen die stof die nog oefening nodig heeft, wordt gedaan. De rest mag overgeslagen worden. Dit noemen we compacten.
 2. een aanvullende verrijkingslijn: Levelwerk
  Op deze manier wordt tijd vrijgemaakt om verrijkingsstof aan te bieden. De verrijkingsstof  kan bij één vakgebied toegepast worden of bij meerdere vakgebieden afhankelijk van  de toetsresultaten. Bij verrijking is het doel om de begaafde leerling meer uitdaging te  bieden binnen de vakken rekenen, taal en begrijpend lezen. Deze leerstof is niet vrijblijvend. Over deze stof zal ook een verslag/rapport gemaakt worden.

Leren gaat begaafde leerlingen vaak gemakkelijk af, ze hoeven er nauwelijks moeite voor te doen. Verrijkingsstof is bedoeld om leerlingen te laten ervaren wat het is om op hun tenen te lopen, te ervaren dat leren niet vanzelf gaat. Bij leren hoort ook fouten maken, opnieuw proberen en doorzetten. Om deze redenen moet de verrijkingsstof zó moeilijk zijn dat leerlingen zich echt moeten inspannen.

kunstkabinet

Het KunstKabinet is een kerndoelendekkend lesconcept met doorgaande leerlijn voor kunst-, media- en erfgoededucatie voor in de basisschool. In veel lessen van groep 3 tot en met 8 wordt gebruik gemaakt van multimediale middelen als computer, internet, Lessen&Links© en digitale foto- en videocamera. De lessen bestaan uit de volgende drie onderdelen:

 • Met hoofd
  Beschouwing
 • Met hart
  Reflectie
 • Met handen
  Doe-activiteit

techniektorens

De Techniek Torens zijn drie opvallende en vrolijk gekleurde kasten in de vorm van een kasteel, waarin alle materialen, leskisten en lesbeschrijvingen zijn opgeborgen voor ten minste 80 technieklessen voor groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool. Het is een compleet lesconcept dat de kerndoelen voor techniek in het basisonderwijs in één klap dekt. Alle thema's en domeinen (constructie, transport, productie, communicatie, elektrotechniek, chemie, duurzame energie, etc., domein A en domein B) worden in doorlopende leerlijnen behandeld. Daarbij zijn ook chemie, elektrotechniek en duurzame energie ruimschoots vertegenwoordigd. Ook is voorzien in de nieuwste aspecten voor techniek volgens de laatste kerndoelenomschrijving. Onder meer: weer en klimaat, licht, spiegeling en temperatuur hebben een plaats gekregen in het lesconcept. Het is vooral veel "zelf doen" voor de kinderen.

wonderlijk gemaakt

In de kleutergroepen en in één bovenbouwgroep gaan we als Pilot werken met de methode Wonderlijk Gemaakt. Wonderlijk gemaakt is een methode over seksuele vorming vanuit een christelijke levensvisie. Het leert kinderen en jongeren op een goede manier om te gaan met seksualiteit. Met de Bijbel als richtlijn en verwondering richting de Schepper en richting elkaar.