Deze website maakt gebruik van cookies

De cookies worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Anti pestprotocol 2

Anti-pestprotocol

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Het voorbeeld van de leerkrachten en de ouders thuis is van groot belang. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar uitgesproken. We maken onderscheid tussen plagen en pesten. Over het algemeen vindt plagen incidenteel plaats en zijn bij plagen beide partijen aan elkaar gewaagd. Bij pesten ligt dat anders. Pesten gebeurt met opzet en telkens opnieuw tegen dezelfde persoon. Er kan sprake zijn van ongelijkheid tussen de pester en het slachtoffer.

kwink

Wij werken met KWINK. KWINK is een sociaal-emotioneel leren methode voor groep 1 t/m 8 die gericht is op preventie en de kracht van een veilige groep. Kwink heeft als doel leerlingen te ondersteunen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling én om van de klas een positieve groep te maken. De preventieve aanpak houdt in dat wij op school de groep zo sterk mogelijk maken waardoor kinderen leren voor elkaar op te komen. KWINK helpt verstorend gedrag – waaronder pestgedrag – voorkomen door kinderen positief gedrag aan te leren. Ook staan we stil bij de verschillende rollen die kinderen kunnen aannemen wanneer er gepest wordt in de klas. De rollen die wij bespreken in de klas zijn pester, slachtoffer, meeloper, aanmoediger, verdediger, buitenstaander en de stille bondgenoot. Pesten is niet alleen een probleem van het slachtoffer en de pester. Het is een probleem van de hele groep. Als groep zijn we namelijk samen verantwoordelijk voor een prettige sfeer in de klas.

Binnen KWINK wordt er ook aandacht besteed aan de gouden en zilveren weken. In de eerste zes weken van het schooljaar werken we aan de gouden weken. In deze weken worden de normen en waarden van de groep bepaald. Leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht(en) en de regels. In deze fase van de groepsvorming worden ook ‘de kapstokregels’ besproken in de klas. We bespreken welk gedrag van de leerlingen wordt verwacht bij de regel. In de periode na de kerstvakantie besteden we aandacht aan de zilveren weken. In de zilveren weken staan we samen met de leerlingen stil bij de sfeer en dynamiek in de groep.

kapstokregels

Onder ‘de kapstokregels’ verstaan wij de volgende regels die schoolbreed gelden:

  • Wij zijn aardig voor elkaar
  • Wij lossen problemen samen goed op
  • Wij zijn rustig in de school
  • Wij zorgen goed voor onze spullen

taakspel

Naast de sociaal-emotioneel leren methode KWINK werken wij ook met Taakspel. Taakspel is ontwikkeld om een positief en veilig klassenklimaat te scheppen, het taakgericht gedrag te bevorderen en het regel overtredend gedrag te reduceren. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag. Uit het onderzoek ‘Wat werkt tegen pesten’ blijkt Taakspel ook een positieve invloed te hebben op pestgedrag.

cyberpesten

Met de toename van mobiele apparatuur groeit ook het digitaal pesten. Op digitaal pesten heeft de school minder zicht. Het gebeurt vaak buiten schooltijd of de schoolomgeving. Als school hebben we niet direct invloed op hoe leerlingen met sociale media omgaan. Het effect van digitaal pesten is in sommige gevallen merkbaar in de klas. Wij hebben u als ouder(s) nodig om tot een oplossing te komen die goed is voor uw kind, maar ook voor andere kinderen, ouders, leerkrachten en de school. 

stappenplan

We hebben een stappenplan voor de aanpak van pestgedrag. Wanneer er pestgedrag voorkomt proberen zij en wij:

  1. Het eerst te melden bij de juf of meester. Samen met de leerkracht proberen de partijen eruit te komen en worden er (nieuwe) afspraken gemaakt. Ouders worden geïnformeerd en op de hoogte gebracht van de gemaakte afspraken.
  2. Bij herhaaldelijke pestgedrag gaat de leerkracht opnieuw in gesprek met de leerling(en). Het incidentenformulier wordt ingevuld door de leerkracht en ouders worden opnieuw op de hoogte gebracht. Leerkracht en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan een oplossing.

Ons doel met deze aanpak is dat alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen en met plezier naar school gaan, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De KWINK-coach als pestcoördinator en de vertrouwenspersoon

Van ouders wordt verwacht dat zij respectvol praten over leerkrachten, andere kinderen en ouders. Als u zich zorgen maakt over het welzijn van uw kind dan kunt u hierover in gesprek met de leerkracht, intern begeleider, pestcoördinator of vertrouwenspersoon.

De KWINK-coach kan in de rol van pestcoördinator met kinderen in gesprek gaan wanneer de eerder doorlopen stappen niet voldoende effect hebben gehad. Dit gaat in overleg met de leerkracht.

Naast de pestcoördinator is er ook een vertrouwenspersoon aanwezig. Wanneer u of uw kind in vertrouwen iets wil delen kunt u contact opnemen. 

KWINK-coach: Veerle van den Adel
Vertrouwenspersoon: Tineke van Leeuwen