Deze website maakt gebruik van cookies

De cookies worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Pestprotocol

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Het voorbeeld van de leerkrachten (en thuis de ouders) is van groot belang. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar uitgesproken. Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de leerkracht niet wordt opgevat als klikken. Vanaf de kleutergroep brengen we kinderen dit al bij: je mag niet klikken, maar ... als je wordt gepest of als je ruzie met een ander hebt en je komt er zelf  niet uit dan mag je hulp aan de leerkracht vragen. Dit wordt niet gezien als klikken. Een tweede stelregel is dat een medeleerling ook de verantwoordelijkheid heeft om het pestprobleem bij de leerkracht aan te kaarten. Alle leerlingen zijn immers verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep. De derde stelregel is dat school en gezin voordeel halen uit een goede samenwerking en communicatie.

schoolregels

We hebben een aantal schoolregels opgesteld. Deze regels noemen we ‘De acht die je van elkaar verwacht’:

 1. Probeer rekening te houden met een ander, je bent niet  alleen op de wereld
 2. Respecteer elkaar
 3. Zorg ervoor dat er niemand buiten de groep valt
 4. Help elkaar
 5. Wees jezelf, loop niet ergens blindelings achteraan
 6. Wees eerlijk
 7. Wees sportief
 8. Kom je afspraken na

groepregels

Naast deze schoolregels maakt de leerkracht aan het begin van het jaar groepsregels met de klas. De kinderen worden hierbij betrokken en de regels worden zichtbaar in de klas opgehangen. 
 
We hebben een stappenplan voor de aanpak van ruzies en pestgedrag. Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten proberen zij en wij:

 1. Er eerst zelf (en samen) uit te komen.
 2. Op het moment dat een van de leerlingen er niet uitkomt (in feite het onderspit delft en verliezer of zondebok wordt) heeft deze het recht en de plicht het probleem aan de meester of juf voor te leggen.
 3. De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken.
 4. Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt een bestraffend gesprek met de leerling die pest/ruzie maakt. De fases van bestraffen treden in werking. Ook wordt de naam van de ruziemaker/pester op het incidentenformulier genoteerd. Bij iedere melding  omschrijft de leerkracht ‘de toedracht’. Bij de derde melding op het incidentenformulier worden de ouders op de hoogte gebracht van het ruzie/pestgedrag. Leerkracht(en) en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan een bevredigende oplossing.

doel

Ons doel met deze aanpak is dat alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen en met plezier naar school gaan, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.