Nieuwsbrief | september 2022

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand september.

Naast de weekbrief die u elke vrijdag via PARRO ontvangt, sturen wij iedere maand een nieuwsbrief met daarin actuele informatie over de school. Op deze wijze willen we er voor zorgen dat u up to date blijft over zaken aangaande de school.

In deze brief kunt o.a. lezen over:

Vanuit de directie

Zoals voor u wellicht bekend is, bestaat de Anne de Vriesschool uit twee locaties. Locatie Deltalaan (links) en locatie Baanhoek-West (rechts).

Op beide scholen wordt onderwijs verzorgd aan groepen 1 t/m 8 en ook is op beide locaties kinder- peuter- en voor/naschoolse opvang aanwezig.

LOCATIE DIRECTEUR
Sinds januari 2022 hebben beide scholen ook een eigen locatie directeur. Uw contact loopt uiteraard in eerste instantie altijd via de groepsleerkracht, en/of eventueel de intern begeleider. Het kan echter ook voorkomen dat u een directie lid wilt spreken. Dan is het goed om te weten wie u daarvoor kunt benaderen en op welke dagen zij werkzaam zijn.

Mw. Groenewegen is directeur van locatie Deltalaan en daarmee het directie aanspreekpunt voor ouders/verzorgers van leerlingen op deze locatie. 

Werkdagen:
maandag t/m donderdag

Dhr. van Andel is directeur van locatie Baanhoek-West en daarmee het directie aanspreekpunt voor ouders/verzorgers van leerlingen op deze locatie.

Werkdagen:
maandag t/m vrijdag

TEAM
Ons team bestaat inmiddels uit 44 collega’s. We mochten een aantal nieuwe leerkrachten verwelkomen. Het gaat om Elianne Boerma (groep 5a), Heidi Leeuwis (groep 5b), Elise Baars (groep 2b en groep 6a) en Krista van der Graaf (groep 7a). We wensen hen een fijne tijd toe op de Anne de Vriesschool.

Ook dit jaar gaan wij er met elkaar voor uw kind(eren) weer een fijn schooljaar van maken!

Extra aandacht

Elk jaar kijken wij als school ook kritisch naar de kwaliteit van ons onderwijs en stellen wij punten op waar we dat schooljaar extra aandacht aan zullen geven. Omdat we er vernieuwing, verbetering of verdieping in willen. Speerpunten voor als team in het onderwijs zijn komend jaar thematisch werken, talentontwikkeling, rekenonderwijs, taakspel in alle groepen & sociale veiligheid.

GOUDEN WEKEN
De ‘Gouden weken’ zijn in volle gang. De eerste weken na de zomervakantie staat in het teken van groepsvorming. Het is een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren. Dit doen we door speciale (spel)activiteiten of werkvormen met de kinderen te doen, waarbij we de groepsregels opstellen.

TAAKSPEL
Vanaf het begin van het schooljaar wordt er door de groepen 1 tot en met 8 Taakspel gespeeld. Taakspel is een spel dat leerlingen spelen in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. Het doel van Taakspel is dat taakgericht gedrag toeneemt en onrustig en storend gedrag afneemt. Hierdoor kunnen de leerlingen en de leerkracht efficiënter werken. De leerkracht geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en ongewenst gedrag krijgt weinig aandacht. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag.

ROTS EN WATER
Een aantal groepen krijgen dit schooljaar de Rots & Water training aangeboden. Hierbij is het doel het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties en/of het voorkomen of verminderen van problemen hoe leerlingen zichzelf zien en hoe de leerlingen met elkaar omgaan.

startdienst

Van harte nodigen wij u uit om woensdag 7 september de startdienst bij te wonen.

De deuren van de Grote Kerk in Sliedrecht gaan om 19.00 uur open en om 19.15 uur zullen we starten.

schoolfotograaf

Op donderdag 15 en vrijdag 16 september komt de fotograaf op beide locaties langs.

Op 15 september bent u vanaf 8.00 uur, zowel op de Baanhoek West als op de Deltalaan, welkom om foto's te laten maken met broertjes en/of zusjes die nog niet op school zitten. U ontvangt bij binnenkomst een lootje, zodat iedereen op zijn/haar beurt de broertjes/zusjes foto's kan laten maken.
Dus u hoeft niet op dit moment naar school te komen als al uw kinderen al op school zitten. Deze gaan automatisch onder schooltijd met elkaar op de foto.

Op 16 september komt de fotograaf tussen 8.30 uur en 10.00 uur op de Baanhoek West de groepsfoto's maken. Vanaf 10.30 uur op de Deltalaan. Op deze dag worden er alleen groepsfoto's gemaakt! Is uw kind deze dag later of tussentijds afwezig, dan kunt u dit melden bij de leerkracht.

TROMMEL ZONDER ROMMEL

Deze week heeft uw kind een brochure meegekregen van ‘Trommel zonder rommel'. Het begin van dit nieuwe schooljaar is een mooi moment om gezond van start te gaan. Kinderen die gezond eten en drinken zitten lekkerder in hun vel, hebben meer energie en kunnen dus beter presteren op school. De brochure is ook online te vinden op www.trommelzonderrommel.nl

beste ouders / verzorgers

Thuis en school zijn belangrijke plekken in het leven van een kind. Ieder kind kan een moment hebben waarin het niet lekker in zijn vel zit of vastloopt in de ontwikkeling. Denk aan ingrijpende gebeurtenissen, sociale en emotionele uitdagingen of bijvoorbeeld een veranderende thuissituatie. Bij het ondersteunen van het kind kan het helpend zijn om vroegtijdig een onafhankelijke partij mee te laten denken. Daarom werkt het schoolteam samen met een schoolmaatschappelijk werker. In gesprek met kind, ouders en leerkracht wordt in gezamenlijkheid gekeken naar krachten en zorgen van het kind in zijn/haar gehele leefwereld. Hierdoor wordt duidelijk welke ondersteuning passend is.     

Zowel ouders als de school kunnen een vraag voorleggen aan de schoolmaatschappelijk werker. Een vraag vanuit school wordt altijd gesteld in overleg met de ouders.

Heeft u een vraag voor de schoolmaatschappelijk werker? Neem dan contact op met Isalotte van den Heuvel of Amanda van der Ham door te bellen naar Isalotte of Amanda of door te bellen naar het algemeen nummer van het Bonkelaarhuis in Sliedrecht.

In plaats van bellen mag u ook een mail sturen naar Isalotte van den Heuvel of Amanda van der Ham.

Kalender komende periode

 • 07-09-22
  Startdienst 'Hij is erbij' (19.15 uur)
 • 15-09-22
  Schoolfotograaf (portret + broer/zus)
 • 16-09-22
  Schoolfotograaf (groepsfoto)
 • 28-09-22
  Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
 • 05-10-22
  Start kinderboekenweek
 • 24 t/m 28-10-22
  Herfstvakantie

zending

Schooljaar 2022-2023 ondersteunen wij de Diaconale Adoptie Commissie (DAC) van de Hervormde Gemeente Sliedrecht en Stichting Plan.

Als Anne de Vriesschool sponsoren wij meerdere kinderen: Judnet Dorelus uit Haïti, Karim Mahmoud Hassan uit Egypte, Sabbir uit Bangladesh, Sindy Noel uit Haïti en Danna Sofia Rojas Rodriguez uit Colombia.

Elke maandag mogen de kinderen geld meenemen voor hen. Fijn dat we op deze manier voor deze kinderen kunnen zorgen.

In augustus is er € 118,57 opgehaald. Bedankt voor uw bijdrage!

Anne de Vriesschool | Nieuwsbrief september 2022