Nieuwsbrief | juli 2023

Rust en ontspanning

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand juli.

Naast de weekbrief die u elke vrijdag via PARRO ontvangt, sturen wij iedere maand een nieuwsbrief met daarin actuele informatie over de school. Op deze wijze willen we er voor zorgen dat u up to date blijft over zaken aangaande de school.

In deze brief kunt o.a. lezen over:

ouders bedankt!

Zonder ouderhulp zijn heel veel activiteiten op school niet meer te organiseren. We willen daarom ALLE ouders bedanken die het afgelopen jaar meegeholpen hebben op school. Er wordt heel veel door ouders gedaan op school en daar zijn we heel dankbaar voor.

kwink

In deze maandbrief sturen wij u weer een nieuwe koelkastposter mee. Afgelopen weken hebben wij het met de kinderen gehad over heftige emoties, feedback ontvangen en samenwerken. De onderwerpen die aan bod zijn gekomen spelen ook vaak thuis een rol. Zo is het heel leerzaam om, als uw kind een heftige emotie laat zien, te ontdekken wat daar de reden van is.

Voor een goed gesprek kan gebruik worden gemaakt van de nieuwe Koelkastposter. Er staan ook een aantal doe-opdrachten op de poster die passen bij de thema’s van de afgelopen lessen. Wij hopen dat de Koelkastposter bijdraagt aan een positieve en open communicatie thuis.

koelkastposter

Kwink KKP 2022 2023 nr4 (RGB)

oudermagazine

Mocht u meer willen weten over Kwink en sociaal-emotioneel leren, dan is er ook een digitaal oudermagazine beschikbaar. Hierin leest u ook hoe u thuis een bijdrage kunt leveren aan sociaal-emotioneel leren

Extra vrije dagen

Noteer alvast in uw agenda!

 • Maandag 13 november
  Studiedag, alle kinderen zijn dan vrij. 
 • Dinsdag 21 mei 2024
  De dinsdag na pinksteren, alle kinderen zijn dan vrij.

startdienst

Van harte nodigen wij u uit om woensdag 6 september de startdienst bij te wonen.

 • Thema: Samen op reis!
 • Tijd: 19.00 - 19.45 uur
 • Locatie: Grote Kerk in Sliedrecht (Kerkbuurt 131) 
Startdienst 23 24 (RGB)

zending

In de maand juni is er € 196,70 opgehaald. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Schooljaar 2022-2023 ondersteunen wij de Diaconale Adoptie Commissie (DAC) van de Hervormde Gemeente Sliedrecht en Stichting Plan.

Als Anne de Vriesschool sponsoren wij meerdere kinderen: Judnet Dorelus uit Haïti, Marian-Raquel Meza Avendano uit Bolivia, Sabbir Hossen uit Bangladesh, Sindy Noel uit Haïti en Kazchieca Gers Melegrito uit de Filipijnen.

Elke maandag mogen de kinderen geld meenemen voor hen. Fijn dat we op deze manier voor deze kinderen kunnen zorgen.

Gesprekscyclus

Afgelopen jaar is n.a.v. de ouderenquête een andere gesprekscyclus gestart. Ook komend schooljaar kiezen we voor deze andere manier van kennismaken en gesprekscyclus.

Nieuwjaarsreceptie
en inloop in de EERSTE schoolweek.

De informele kennismaking zal komend schooljaar mogelijk zijn door een bezoek aan de nieuwjaarsreceptie op vrijdagmiddag 18 augustus (uitnodiging volgt t.z.t.). Daarnaast zal het in elke klas in de eerste schoolweek mogelijk zijn om een inloopmoment te kiezen, om even mee de klas in te gaan en zo kennis te maken met overige klasgenoten en juffen. 

Voortgangsgesprek in november, rapportgesprek in februari en eventueel juni/juli.

In november wordt u uitgenodigd voor een gesprek op school, dat gaat over de eerste voortgang van uw zoon/dochter. Een tweede gesprek hierover volgt in februari, na het rapport en de midden toetsen. Het gesprek na het laatste rapport is facultatief.
Wanneer er vanuit school zorgen zijn ontvangt u vanuit ons een uitnodiging, zo ook voor eventuele extra gesprekken.

Goed om te weten:

 • Voor groep 2 is er altijd een afrondend laatste rapport gesprek aan het einde van het jaar, om zo met u als ouders de kleuterperiode af te sluiten.
 • Dit schooljaar is er een verandering in de route richting een voorlopig- en eindadvies. Ouders van leerlingen die komend jaar in groep 7 zitten, komen ook in juni allemaal op gesprek voor het voorlopig advies. (Dit eerste advies volgde anders altijd rond de herfst in groep 8, maar is vervroegd).
  Voor de leerlingen die komend schooljaar starten in groep 8 is het voorlopig advies wel nog gewoon rond de herfst.

Nieuwe rapporten

Afgelopen jaar hebben we ons georiënteerd op een nieuwe vorm van rapporten, die we beter vinden passen bij ons onderwijs en hoe wij de leerlingen zien. We hopen de kinderen in februari zo’n nieuw rapport mee te kunnen geven.

Huiswerk

Dit schooljaar hebben we met elkaar goed nagedacht over ons huiswerkbeleid.

In groep 3 (woordjes lezen) en groep 4 (automatiseren tafelsommen) krijgen leerlingen in een bepaalde periode werk mee ter ondersteuning van het leerproces. In groep 5 krijgen leerlingen die er mogelijk baat bij hebben, in overleg met hun ouders, nog ondersteunend werk mee naar huis.

Vanaf groep 6 zullen de leerlingen tot en met groep 8 in een opbouwende lijn huiswerk mee krijgen. Dit heeft tot doel de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid te vergroten, te leren leren, te oefenen met oefenstof en een brug te slaan tussen leren op school en thuis. Halverwege groep 7 gaat ook het voorbereiden op het voortgezet onderwijs een grotere rol spelen.

U zult aan begin van het jaar uitgebreider geïnformeerd worden over huiswerk voor uw kind in het betreffende leerjaar via Parro.  

schooltijden en halen en brengen

De schooltijden zoals we afgelopen jaar gewend waren blijven ongewijzigd.

Ook de manier van halen en brengen blijft zoals u en de kinderen nu gewend zijn. Om 8.20 uur gaan de pleinhekken open en lopen de kinderen zelfstandig naar binnen. Ouders komen in principe niet op het plein, uitgezonderd ouders van kleuters (situatie Deltalaan). Zij kunnen indien gewenst meelopen tot de klassendeur, grenzend aan het schoolplein. Dit brengt veel rust en zorgt dat we om 8.30 uur ook echt kunnen starten.

Omdat we ons voor kunnen stellen dat u het ook leuk vindt om af en toe in de klas te kunnen kijken, organiseert elke klas op voor hen passende momenten in het jaar inloopmomenten en/of tentoonstellingen. U wordt hierover via Parro geïnformeerd. 

speerpunten

Afgelopen jaar waren belangrijke speerpunten ons rekenonderwijs, het thematisch werken in groep 1 tot en met 8 en sociale veiligheid.

Als team hebben we onderwijsinhoudelijke afspraken gemaakt over de doorgaande lijnen in het rekenonderwijs en geïnvesteerd in passend ondersteunend materiaal. Dat heeft gezorgd voor een mooie groei in de rekenresultaten. Ook komend jaar blijft het rekenonderwijs een speerpunt van de school.

We hebben allemaal scholing gevolgd op het gebied van thematisch werken. Komend jaar zullen we onze thema’s meer in gezamenlijkheid voorbereiden en in onze verwerkingen aandacht hebben voor verschillende manieren van leren; met hoofd, hart én handen!

Op het gebied van sociale veiligheid hebben we als team dit jaar veel gerealiseerd. Er is een nieuwe methode gekomen voor sociaal emotioneel leren; KWINK. Wellicht heeft u ook gemerkt dat we met behulp van deze methode ook tussentijds aan u communiceren over aan welke doelen we werken op school. Via de weekbrieven, maar ook de koelkastposters bij de nieuwsbrieven. Met de aanschaf van de methode KWINK is ook ons aanbod van lessen burgerschap en mediawijsheid verder uitgebreid.

Er zijn schoolbrede kapstokregels geformuleerd welke nu zichtbaar door de scholen ophangen.

We hebben tevens ons pestprotocol herzien en zullen deze (na goedkeuring door de MR) publiceren op de website. Daarnaast spelen we in groepen 1 tot en met 8 taakspel, wat zorgt voor een positieve gedragscontrole en preventief werkt tegen pesten.

Komend jaar zullen we de nieuwe methodes en afspraken verder implementeren in ons onderwijs, waarmee ook dit een speerpunt blijft.

Tot slot zijn er heel leuke workshops tijdens talentmiddagen georganiseerd. Ook komend jaar hopen we onze leerlingen weer te prikkelen hun eigen talenten te verkennen!

We zijn al volop bezig met de voorbereidingen om er ook komend schooljaar voor al onze leerlingen weer een inspirerend, leerzaam en kansrijk schooljaar van te maken, met de Bijbel als uitgangspunt, en waarbij we ons motto ‘ieder uniek, niemand volmaakt, samen compleet’ centraal stellen.

Namens ons hele team een hartelijke groet,

Anne de Vriesschool | Nieuwsbrief | juli 2023