Logo Anne de Vriesschool

Nieuwsbrief | december 2020

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand december.

Naast de weekbrief die u elke vrijdag via PARRO ontvangt, sturen wij iedere maand een nieuwsbrief met daarin actuele informatie over de school. Op deze wijze willen we er voor zorgen dat u up to date blijft over zaken aangaande de school.

In deze brief kunt o.a. lezen over:

opbrengst actie 'red een kind'

De kinderen van de locatie Deltalaan en de locatie Baanhoek West hebben in oktober/november een actie gehouden voor 'Red een Kind'. Totaal is er € 4800,- opgehaald!

Super gedaan door de kinderen. We willen iedereen bedanken voor hun bijdrage hierin.

sinterklaasfeest

Op 4 december hopen we Sint met 2 Pieten op school te kunnen verwelkomen. Omdat we rekening houden met de Corona zal het wat anders verlopen. 

De kinderen komen net als op alle andere dagen gewoon naar school en gaan naar hun klas. 

Verder verloopt het feest binnen net als alle vorige jaren, de groepen 1 t/m 4 per beurt in het speellokaal, waar de kinderen allerlei kunstjes/versjes en dergelijke aan Sint en de Pieten kunnen laten zien. Terug in hun klas krijgen ze dan een cadeautje. De groepen 5 t/m 8 krijgen een kort bezoek tijdens het uitpakken van hun surprises.

Alle kinderen krijgen van de ouderraad deze ochtend wat drinken en iets lekkers, dus dit hoeft niet van thuis meegebracht te worden.

We gaan er een leuk feest van maken... en nog even als herinnering, alle kinderen zijn om 11.45 uur uit!

Kerstvieringen

Dit jaar zullen de kerstvieringen ook anders verlopen dan u gewend bent. Alle groepen zullen het kerstfeest vieren in hun eigen lokaal. De groepen 1 en 2 ook, maar zonder de ouders.

U krijgt nog verdere informatie over de tijden.

overblijfgeld

In verband met de coronamaatregelen werken we op dit moment met een continurooster. Het betaald overblijven is hierdoor vervallen, omdat alle kinderen nu op school blijven eten.

In januari zal het geld dat ouders al hebben betaald voor het overblijven terug betaald worden. We zijn bezig om dit voor alle ouders uit te rekenen.

Ouderraadpleging continurooster

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),

In juli dit jaar heeft u van ons een eerste verkennende vragenlijst gehad omtrent het tijdelijke continurooster. Hieruit is gebleken dat 68% van de ouders die de mogelijkheid hadden om de enquête in te vullen, heeft gereageerd. Gemiddeld gaven zij een 3,5-3,6 op een schaal van 1-5 over hoe positief men was over het gebruik van het continurooster én werden verbeterpunten genoemd zoals de wens om een langere pauze tussen de middag, een goede aansluiting op de BSO en de beschikbaarheid van een koelkast.

Via deze brief willen wij, de medezeggenschapsraad (hierna: MR), u verder informeren en uw mening vragen over de eventuele invoering van een continurooster. Deze brief betekent (nog) niet dat de Anne de Vriesschool een continurooster gaat hanteren. Dit is een tweede stap om vast te stellen of u als ouder(s)/verzorger(s) de invoering van een continurooster wenselijk acht. Hiervoor krijgt u in Parro tussen 7 en 13 december 2020 de mogelijkheid om aan te geven of u vóór of tegen invoering van het continurooster bent.

achtergrond

Regelmatig bereikt ons de vraag of onze school met een continurooster kan gaan werken. Dat was aanleiding voor de MR om het onderwerp op de agenda te zetten en onderzoek te doen. Dit heeft geresulteerd in een werkgroep tussen MR-ouders, teamleden en schoolleiding. Deze ouderraadpleging is opgezet door de oudergeleding van de MR en de uitkomsten hiervan zullen resulteren in een weloverwogen advies aan de schoolleiding.

In navolging op de coronapandemie werden de (basis)scholen gesloten vanaf 15 maart jl. Vanaf 11 mei jl. mochten de kinderen van de basisscholen weer naar school en heeft de Anne de Vriesschool gekozen voor een 50/50-regeling waarbij de kinderen werden opgedeeld in een ochtend- en middaggroep. Per 8 juni jl. veranderden de maatregelen opnieuw en mochten de kinderen weer volledige dagen naar school. De Anne de Vriesschool heeft er toen voor gekozen om een tijdelijk continurooster te gaan draaien tot de zomervakantie. Na de zomervakantie is dit tijdelijke continurooster voortgezet.

Wat houdt het continurooster in?

Bij een continurooster valt de middagpauze van de leerlingen onder schooltijd. Dit houdt in dat de pauzes anders ingedeeld worden en de kinderen ’s middags eerder uit zijn. Een groot verschil met de huidige situatie is dat de school en niet de tussenschoolse opvang (overblijf) verantwoordelijk is voor het opvangen van de kinderen tijdens het eten van hun lunch. Overblijfmedewerkers en/of pedagogisch medewerkers begeleiden de middagpauze. In de praktijk zal het er op neerkomen dat een overblijfmedewerker en/of pedagogisch medewerker gezamenlijk 15 minuten (kleuters 30 minuten) eet met de kinderen. Daarna spelen de kinderen 15 minuten (kleuters 30 minuten) buiten onder toezicht van overblijfmedewerkers en/of pedagogisch medewerker.

wat zijn de Voor- en nadelen van een continurooster?

Uit de enquête zijn de volgende onderstaande punten als voor- en nadelen naar voren gekomen:

voordelen

 • Voor kinderen zijn er minder wisselingen op een dag en ontstaat er van het begin tot het einde van de schooldag één pedagogische lijn. Alle kinderen zijn de hele dag op school. Er is geen verschil.
 • De ouder(s) hoeven (indien nodig) hun kind maar 1 keer te brengen en 1 keer op te halen.
 • De kinderen zijn vroeger klaar met school, zodat het mogelijk is om ‘s middags ook nog andere dingen te doen.
 • (Werkende) ouders hoeven in de middagpauze geen opvang te regelen.
 • Samen overblijven bevordert het gemeenschapsgevoel bij kinderen.

nadelen

 • Er kan niet meer vrijwillig gekozen worden voor thuis of op school lunchen . Alle kinderen eten verplicht op school. De gezelligheid van samen met familieleden in de middagpauze thuis eten is er niet meer.
 • De dag kan zwaarder worden ervaren door leerkrachten. Zij zijn niet meer in de gelegenheid om in de middagpauze allerlei zaken te regelen voor het middagdeel.
 • De kinderen zitten een lange tijd aaneengesloten op school.
 • De kinderen komen eerder uit school wat voor werkende ouders lastig kan zijn.
 • In sommigen gevallen moet naschoolse opvang worden geregeld (extra BSO inkopen, nieuw contract met BSO).

Wat verandert er dan misschien voor mij als ouder(s)/verzorger(s)?

verandering van schooltijden

Zoals gezegd zullen de schooltijden (t.o.v. de huidige schooltijden in de periode vóór corona!) veranderen:

groep 1 t/m 4

 • Maandag: 08.30 - 14.30 uur
 • Dinsdag: 08.30 - 14.30 uur
 • Woensdag: 08.30 - 11.45 uur
 • Donderdag: 08.30 - 14.30 uur
 • Vrijdag: 08.30 - 11.45 uur

groep 5 t/m 8

 • Maandag: 08.30 - 14.30 uur
 • Dinsdag: 08.30 - 14.30 uur
 • Woensdag: 08.30 - 12.30 uur
 • Donderdag: 08.30 - 14.30 uur
 • Vrijdag*: 08.30 - 12.30 uur

(*tussen de herfstvakantie en meivakantie vrijdag tot 14.30 uur) 

De begintijden zijn gelijk getrokken, waardoor de bovenbouw een aantal vrijdagmiddagen naar school moet om voldoende uren per schooljaar te maken.

De MR is zich er sterk van bewust dat een eventuele invoering van het continurooster consequenties voor u heeft, bijvoorbeeld met het oog op uw werktijden of naschoolse opvang. De MR heeft daarom met school afgesproken dat ouders minimaal zes maanden voor invoering van het rooster op de hoogte moeten worden gesteld.

kosten

Volgens de arbeidstijdenwet en cao hebben de leerkrachten recht op een half uur pauze voor 14.00 uur. Voor de kwaliteit van het onderwijs is rust voor de kinderen erg belangrijk, maar rust voor de leerkrachten ook! Bij een continurooster overlappen de pauzetijd van de leerkrachten en de schooltijd van de kinderen elkaar. Van de 45 minuten is de leraar daarom maar 15 minuten aanwezig. De overige tijd wordt ingevuld onder toezicht van pedagogisch medewerkers en ouders. Belangrijk voor u om te weten is dat de school de ouders niet mag verplichten om het toezicht of lunchbegeleiding van deze pauze te bekostigen. De Anne de Vriesschool neemt deze kosten voor eigen rekening en zal u niet om een vrijwillige bijdrage vragen.

Wanneer de schooltijd eindigt op 14.30 in plaats van 15.15 uur, zal er - indien BSO wordt afgenomen - met de BSO een nieuw contract moeten worden overeengekomen waarbij er een toename is van 45 minuten opvang per dag dat uw kind van de BSO gebruik maakt op dagen waarbij de schooltijd wijzigt van 15.15 naar 14.30 uur.

Wilt u een opgave van de kosten, neem dan contact op met uw contactpersoon bij de BSO.

Ouderraadpleging: uw stem uitbrengen

Om te weten wat uw mening nu is over het continurooster krijgt u in Parro tussen 7 december 2020 en 13 december 2020 de mogelijkheid om aan te geven of u vóór of tegen invoering van het continurooster bent. 

Wij willen u vragen om uw stem uit te brengen en aan te geven of u vóór of tegen invoering van een continurooster bent.

Omdat een eventuele wijziging van schooltijden niet eerder zal plaatsvinden dan met ingang van schooljaar 2021-2022, gaat het om de mening van de ouders van alle leerlingen in de (huidige) groepen 1 t/m 7 en ouders van leerlingen die dit jaar op school starten. Voor groep 8 is deze peiling niet meer relevant. Per oudste kind (uitgezonderd oudste kinderen in groep 8 die tevens jongste kind zijn) wordt aan ieder huishouden één stemming via Parro voorgelegd.

telling van de stemmen

 • Eén stem per huishouden, dit in verband met co-ouderschap.
 • Elke stem telt één keer, dus ongeacht in welke bouw het kind of kinderen uit dat huishouden zitten.

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, verzoeken we alle betrokken ouders te stemmen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Diegenen die de enquête niet invullen, tellen we mee als een ‘ja’. Het is dus belangrijk om uw mening te laten horen!

Hoe verder na de peiling?

De reacties worden geanalyseerd. De uitkomsten worden in de MR besproken. De uitkomst van deze peiling bepaalt mede of er wel of niet een vervolgtraject komt. Voor alle duidelijkheid benadrukken we dat een behoefte onder ouders aan een continurooster nog niet betekent dat er ook een (vervolgtraject voor een) continurooster komt. De uiteindelijke beslissing neemt de schoolleiding waarvoor instemming van de MR is vereist, waarbij de ouderpeiling ook onderdeel vormt in de definitieve keuzebepaling. Uiteraard worden de uitslag en de conclusie van de ouderraadpleging openbaar gemaakt. Als er een vervolg komt, zal tevens worden aangegeven wat de vervolgstappen zijn.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd mailen naar de MR. We hopen op een grote respons van ouders, omdat dit een verandering zou kunnen zijn die iedereen binnen de school aangaat.

Dank voor uw tijd en blijf gezond.

- MR

zending

Schooljaar 2020-2021 ondersteunen wij de Diaconale Adoptie Commissie (DAC) van de Hervormde Gemeente Sliedrecht en Stichting Plan. 

In de maand november is er € 295,45 opgehaald.

lied van de maand

Knoop het even in je oren

Bekend kerstlied dat kinderen graag zingen.

Anne de Vriesschool | Nieuwsbrief december 2020