VCOPS
Onze school gaat uit van en wordt beheerd door de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht (VCOPS). De VCOPS is ontstaan uit een fusie van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Papendrecht (VCNOP) en de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Sliedrecht (VCOS). Door de nieuwe organisatie VCOPS, worden 7 scholen in stand gehouden, te weten:
 
SLIEDRECHT
• Anne de Vriesschool (Deltalaan 200 & Menuet 70)
• Oranje-Nassauschool (Merwestraat 16)
• Prins Willem-Alexanderschool (Prof. van der Waalslaan 2 en Valkweg 2)
 
PAPENDRECHT
• Koningin Beatrixschool (Van der Palmstraat 8)
• Kindcentrum Prins Constantijn (Walmolen 2)
• Prins Florisschool (Moerbeihof 5 en Zuidkil 53)
• Kindcentrum Oranje-Nassau (Leeuwerikstraat 7)
 
GRONDSLAG EN DOEL VAN DE VERENIGING
De vereniging heeft tot grondslag de Bijbel als Gods Woord, volgens de traditie en naar het belijden en beleven van Bijbelgetrouwe genootschappen. Voor de vereniging is de Bijbel de belangrijkste leidraad bij de opvoeding, gericht op de liefde voor God, voor elkaar en voor de schepping. De vereniging heeft ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor Christelijk (basis)onderwijs in overeenstemming met haar grondslag, zoals omschreven in artikel 2 van de statuten.
 
GRONDSLAG - LID WORDEN
Bij aanmelding van uw kind op een van de scholen, vragen wij u een verklaring in te vullen, waarin u aangeeft de grondslag van de VCOPS te onderschrijven, dan wel te respecteren. Ook verklaart u hiermee op de hoogte te zijn van de omgangsvormen; respectvol gedrag en taalgebruik, die horen bij de scholen van de vereniging. Een christelijke school tilt zwaar aan haar identiteit en kenmerkt zich door te hechten aan een grote betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. Ook u kunt met ons bewust kiezen voor christelijk onderwijs en dit daadwerkelijk ondersteunen. Er is gekozen voor de verenigingsvorm waarbij de betrokkenheid vorm en inhoud krijgt door lid te worden van de vereniging. Voorwaarde voor het lidmaatschap is onder andere het onderschrijven van de grondslag van de VCOPS.
 
Vanuit de leden van de vereniging worden bestuursleden gekozen of herkozen tijdens de algemene ledenvergadering. Deze zes bestuursleden hebben een toezichthoudende taak en verantwoordelijkheid en vormen met elkaar het algemeen bestuur. Het uitvoerende bestuurswerk wordt verricht door de directeur-bestuurder. Het algemeen bestuur en de directeur-bestuurder samen vormen het verenigingsbestuur. 
 
Het aanspreekpunt van de VCOPS is de directeur-bestuurder, de heer W.J. Dunsbergen. Ga voor meer informatie naar de website van de vereniging .